Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla witryny internetowej Salio.com.pl
 

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny Salio.com.pl
 

Odwiedzając witrynę Salio.com.pl akceptujesz wszystkie aktualne postanowienia tego Regulaminu odnośnie korzystania z obydwu witryn, oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu w których używana jest nazwa domeny internetowej Salio.com.pl 
 

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.
 

Polityka  Plików Cookies, została zawarta w Polityce prywatności w/w witryn internetowych.
 

§ 1


           Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług ADMINISTRATORA dla serwisu Salio.com.pl przez firmę / osobę prywatną zamawiającą usługę zwaną dalej KLIENTEM, zakres odpowiedzialności, oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

Administrator świadczy usługi w zakresie wyświetlania prezentacji ofert ogłoszeń rolniczych / reklamowania firm i usług w serwisach: 
Salio.com.pl


Rejestracja wszystkich Klientów odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronie www:
 

http://salio.com.pl/auth/register

po rejestracji Klient ma założone konto w bazie portalu Salio.com.pl 


Wpisy na portalu Salio.com.pl i są tworzone samodzielnie i dodawane automatycznie na darmowy lub płatny ( w zależności od ustawień płatności przez administratora w momencie dodawania ogłoszenia) okres 30 lub 60 dni dni dla ogłoszenia rolniczych STANDARD, lub płatny okres abonamentowy wynoszący 30 dni w przypadku pakietów promocyjnych.

 

Administrator portalu nie pomoga w dodawaniu bezpłatnych ani płatnych ogłoszeń na portalu Salio.com.pl

Jeżeli ogłoszeniodawca chce skorzystać z pomocy administratora w dodaniu ogłoszenia - wymagane jest dokonanie opłaty zgodnie z Cennikiem. 

 
 

Oferent / ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie przedłużyć ważność swojego ogłoszenia lub reklamy firmy o kolejny darmowy lub płatny okres abonamentowy wskazany powyżej, pod warunkiem wniesienia ponownej opłaty aktywacyjnej odpowiadającej danemu ogłoszeniu.
 

Oferent w ramach swojego założonego konta w bazie danych może dodać dowolną liczbę ogłoszeń, pod warunkiem wniesienia opłaty za każde ogłoszenie oddzielnie - chyba że w momencie dodawania ogłoszeń dostępna jest bezpłatna opcja dodawania ogłoszeń STANDARD.
 

Ogłoszeniodawca w działach ogłoszeń rolniczych  dodaje ogłoszenie jako opcja STANDARD (bezpłatne lub płatne w zależności od opcji dostępnej w momencie dodawania ogłoszenia), lub może skorzystać z jego promowania ( PREMIUM PLUS, PREMIUM, WYRÓŻNIONE, PODBICIE OGŁOSZENIA), lub pozostawić ofertę bez promowania.

 
 

Uwaga: Ze względów praktycznych i estetycznych dla funkcjonowania portalu Salio.com.pl, konieczne jest dodanie minimum 1 zdjęcia do swojej oferty ogłoszenia rolniczego.

 

Brak zdjęcia oferty skutkuje usunięciem ogłosznie z serwisu ogłoszeń rolniczych!!!

 
 

Dla Agencji Rolniczych i pośredników istnieje możliwość zalogowania się jako Użytkownik Pro co obniża koszty dodawania ogłoszeń.
 

Ogłoszenia nieopłacone zostaną usunięte przez administratora systemu, chyba że w momencie dodawania ogłoszeń są one dostepne jako bezpłatne. 
 

Wpis jest ogólnodostępny automatycznie lub po zatwierdzeniu jego prawidłowości przez Administratora ( w zależności od opcji ustawień płatności za ogłoszenia).
 

Szczegóły płatności za poszczególne usługi za pomocą płatności on-line, lub SMS PREMIUM znajdują się w Cenniku ogłoszeń :
 

http://salio.com.pl/content/cennik  

 


Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne - jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

Korzystanie z naszych usług jest jednoznaczne z całkowitą akceptacją Regulaminu.


Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych dostępowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Administratora ze świadczonych usług. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych dostępowych.


Administrator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta, oraz informuje że podane podczas rejestracji przez klienta dane są dobrowolne i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów za wyjątkiem kontaktu z klientem. Jeżeli klient nie zgadza sie z powyższymi założeniami nie powinien korzystać z witryny Salio.com.pl. Podczas rejestracji nie są wymagane żadne dane osobowe.


§ 2


Administrator zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu w ciągu 7 dni  roboczych  od daty rejestracji w bazie i opłacenia dodanego ogłoszenia, chyba że w momencie dodawania ogłoszenia dostepna jest opcja bazpłatna, wtedy ogłoszenie dodawane jest automatycznie.


Jeżeli Administrator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty to ważność wpisu przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.


Jeżeli w okresie 7 dni od daty dodania ogloszenia nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt. 2 wpis na portalu Salio.com.pl zostaje zablokowany.


7 dni przed upływem abonamentu Administrator informuje o zakończeniu okresu abonamentowego i proponuje przedłużenie na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty za wpis na portalu Salio.com.pl, prezentacja zostaje zablokowana.

W przypadku braku dowodu kolejnej wpłaty za Prezentację "wyróżnione" na portalu 
Salio.com.pl, obiekt automatycznie przechodzi na standardową prezentację. Gdy Administrator otrzyma potwierdzenie wpłaty należności następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usługi tj.
przedłużenie ważności wpisu o długość opłaconego okresu abonamentowego.


Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego Regulaminu i rozwiązania umowy.


Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych kontaktowych (login, hasło, adres e-mail) podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do skasowania wpisu, także po dokonaniu opłaty abonamentowej.


Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia i skasowania konta, o ile wpis został stworzony po raz kolejny (oferta nie opłacona), lub zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.


Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli narusza on w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:


- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,


- powszechnie uważane za obraźliwe,

- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,

- wprowadzające w błąd.
 

Zgadzasz się, aby wydawca witryn Salio.com.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni).

Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Administrator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- podania nieprawdziwych, lub niepełnych informacji przy rejestracji,

- braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Administratora,

- niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez Klienta,

- kataklizmów (np. powódź, huragan itp.),

- działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci).

§ 3

Wysokość opłaty abonamentowej określona jest w cenniku, który znajduje się na stronie:

http://salio.com.pl/content/cennik

Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że:

Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę,

Rezygnacja z usług świadczonych przez Administratora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu.

Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, tzn., że ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.


§ 4


Klient może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług z winy Administratora.

Reklamacja powinna zawierać:

- Imię i nazwisko, albo/oraz nazwę firmy i adres zamieszkania, lub siedziby Klienta,

- adres URL Prezentacji, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Prezentacji,

- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

- Podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 

Reklamacje powinny być zgłaszane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie:

http://salio.com.pl/content/kontakt 

lub na adres:


e-mail: kontakt@salio.com.pl

Reklamacja może być złożona w terminie 14 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.

Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia reklamującego.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do konta.
 

§ 5
 

Wyłączenia gwarancji
 

W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Salio.com.pl taką jaka jest.
 

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Salio.com.pl  tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny Salio.com.pl oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
 

- Wydawca witryny Salio.com.pl  nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie;
 

- Wydawca witryny Salio.com.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynieSalio.com.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego użytkownika co do merytor ycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 

§ 6
 

Otrzymywanie wiadomości mailowych, oraz wiadomości tekstowych SMS

Rejestrując się w serwisie Salio.com.pl wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, oraz wiadomości tekstowych SMS, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu, ofert handlowych oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.
 

§ 7
 

Zmiany regulaminu korzystania z witryny Salio.com.pl
 

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Salio.com.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków, oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.
 

Potrzebujesz więcej informacji - skontaktuj się z nami Biuro Obsługi Klienta


kontakt@Salio.com.pl

 

Reklama